GDG: Najczęściej zadawane pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Po co spotkanie wstępne?
Spotkanie wstępne ma na celu rozpoznanie sytuacji szkolnej Dziecka, jego potrzeb, trudności, mocnych stron, kierunku pracy. W spotkaniu uczestniczą Rodzice/Opiekunowie oraz Nauczyciel. Spotkanie trwa 20 minut. Ważne, aby na tym spotkaniu przekazać maksimum informacji o dziecku (w tym opinie psychologiczno-pedagogiczne, kontekst rodzinny i szkolny, istotne informacje medyczne).

Po co spotkania konsultacyjne?
Obligatoryjne spotkanie monitorujące jest realizowane po każdym cyklu 12 spotkań Nauczyciela z Dzieckiem. Służy budowaniu dobrej relacji, omówieniu procesu nauki, a także zebraniu potrzeb i informacji zwrotnych od Rodziców i od Dziecka, aby w jak najlepszy sposób móc ukierunkowywać dalszą pracę i wsparcie. Spotkanie trwa około 20 minut. Mogą w nim współuczestniczyć dzieci od 13 r.ż.

Jak wygląda pierwsze spotkanie Nauczyciela i Dziecka?
To spotkanie ma na celu wzajemne poznanie. Nauczyciel zapoznaje się z potrzebami Dziecka, programem, oczekiwaniami Rodziców/Opiekunów, a także i przede wszystkim – z Dzieckiem i tym wszystkim, co w sobie na zajęcia przynosi. Dziecko zapoznaje się z Nauczycielem, celami, zasadami, miejscem, metodami pracy.

Dlaczego spotkania indywidualne w trybie ciągłym są rekomendowane?
Ponieważ są one największą przestrzenią dla budowania dobrej mentorskiej relacji Nauczyciel – Dziecko.
A na relacji można zrobić najwięcej w życiu i edukacji.

Jak wyglądają spotkania grupowe?
Grupa maksymalnie 10 osobowa. Każde spotkanie składa się z trzech 30-minutowych części: język polski, matematyka i j. angielski, przedzielonych 10 minutowymi przerwami (np. na wspólną zabawę) i poprzedzonych wstępem. Grupa będzie prowadzona przez 2-3 nauczycieli, pracujących w różnych konfiguracjach (zamiennie, wspólnie). Celem spotkań jest przede wszystkim przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Spotkania zawierają elementy doradztwa zawodowego oraz treningu umiejętności społecznych.

Czy na spotkania trzeba przynosić podręczniki?
Tak, podręczniki to podstawowe narzędzie pracy Nauczyciela i Dziecka na spotkaniach indywidualnych. Spotkania grupowe będą prowadzone w oparciu o autorskie materiały.
W przypadku spotkań doraźnych należy minimum 3 dni przed spotkaniem przesłać mailowo (kontakt@edutim.pl) zakres tematyki, z której Nauczyciel ma się przygotować.

Czy na spotkaniach są zadawane prace domowe?
Może się tak zdarzyć 🙂

Co zrobić, jeśli Dziecko nie może przyjść na umówione spotkanie?
Potrzeba zadzwonić do sekretariatu EDUTIM i poinformować o zaistniałej sytuacji. Jeśli kontakt nastąpi w tygodniu poprzedzającym spotkanie – istnieje możliwość przeniesienia umówionego spotkania na inną dostępną godzinę w tym samym tygodniu. Jeśli nie ma dostępnego terminu i Dziecko nie może przyjść w tym tygodniu na spotkanie, to spotkanie podlega odpłatności (chyba, że pojawi się zastępstwo).
Jeśli kontakt nastąpi zaś w tym samym tygodniu co spotkanie – termin może zostać zwolniony i nie będzie trzeba ponosić za niego odpłatności jedynie w przypadku zastępstwa.

Czy każda nieobecność Dziecka na umówionym spotkaniu podlega odpłatności?
Odpłatności podlega każde umówione spotkanie. Obowiązuje zasada, że odpłatność jest znoszona przez zastępstwo.

Czy Dziecko może samo przychodzić/wracać ze spotkań?
Tak, jeśli Rodzic/Opiekun wyrazi pisemną zgodę.

Czy Rodzic może otrzymać zaświadczenie, że Dziecko uczęszcza na zajęcia?
Taką potrzebę należy zgłosić do Sekretariatu oraz podać niezbędne informacje m.in. dla kogo i w jakim celu ma być wystawione zaświadczenie.

Czy możliwe są spotkania online?
Tak, w ramach wyjątkowych okoliczności. Zdecydowanie preferujemy spotkania na żywo.

W jaki sposób można opłacić zajęcia?
Na koniec każdego miesiąca Rodzic/Opiekun na wskazany adres mail otrzymuje rozliczenie wraz z instrukcją oraz terminem dokonania opłaty.

Co zrobić, aby otrzymać fakturę za zajęcia na firmę?
Jeżeli potrzebna jest faktura na firmę – prosimy o wpisanie odpowiednich danych w polu „Dane do faktury” KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Czy możliwe jest uzyskania dofinansowania?
Wniosek o dofinansowanie można przesłać lub osobiście przekazać do Sekretariatu. Spotkania dofinansowane realizowane są w miarę dostępności środków finansowych w Fundacji Rozwiń Skrzydła. Warto pytać.

Czy, jak i kiedy można zrezygnować z udziału w programie?
O rezygnacji z udziału w Programie Rodzic/Opiekun informuje z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez informację pisemną (także w formie mailowej), na adres: kontakt@edutim.pl.

Czy po rezygnacji, można zapisać Dziecko ponownie?
Tak, w przypadku dostępności miejsc.

Czy warto zapisać Dziecko do Programu, jeśli nic „specjalnego” się nie dzieje?
Tak, każda dobra relacja wychowawcza Dziecko-Dorosły niesie potencjał rozwoju.

Czy z Programu mogą korzystać Dzieci objęte nauczaniem domowym?
Jak najbardziej, jeszcze jak 😊

Czy Dziecko może korzystać w telefonu w trakcie spotkań?
Z zasady urządzenia elektroniczne mieszkają w trakcie spotkania w plecaku. Jednak, jak każde narzędzie, może być wykorzystane w trakcie spotkania, jeśli Nauczyciel uzna to za przydatne (np. w celu zweryfikowania informacji).

Czym różnią się spotkania w Programie od innych korepetycji?
Nauczyciele z Programu Głowa do Góry to osoby podlegające stałym szkoleniom z zakresu budowania relacji z dzieckiem i mentorskiemu prowadzeniu przez Annę Malec, która czuwa nad całością procesu poprzez bieżącą ewaluację i superwizję.

Czemu to takie skomplikowane?
Spotkania w ramach Programu GDG są wsparciem holistycznym. Swoją pracą obalamy krążące we wszechświecie przekonania, że dziecko jest „zdolne, ale leniwe” i „gdyby mu/jej się chciało, to by się nauczył/a” albo „to wszystko wina szkoły i nauczycieli” lub nawet „z takiej matki/takiego ojca to nic dobrego nie wyrośnie”. Na proces nabywania kompetencji edukacyjnych składa się wiele czynników i żaden sam w sobie nie jest zazwyczaj decydujący. Dlatego wszystko, co dzieje się podczas spotkań składa się na wspieranie rozwoju poprzez uruchomienie potencjału tkwiącego w dziecku, rodzinie, a nawet szkole. I my to robimy. Na całego.